Rozporządzenie o Ochornie Danych Osobowych


Stosownie do art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, w związku ze świadczeniem pomocy prawnej oraz wykonywaniem zawodu radcy prawnego w formie kancelarii informuję, że :

1. Kancelaria Radcy Prawnego przechowuje dane osobowe:

1) osób fizycznych zlecających usługę w zakresie działania kancelarii w imieniu własnym lub reprezentowanych przez siebie osób prawnych lub jednostek nie posiadających osobowości prawnej .

2) osób fizycznych

2. Administratorem danych osobowych jest

Kancelaria Radcy Prawnego Wojciecha Chojnowskiego
ul. Długa 32
85-034 Bydgoszcz,
tel. 52 322 74 44,
e-mail: sekretariat @kancelariachojnowski.com

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest :

1) stosunek zlecenia /powierzenie prowadzenia spraw prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą , przez co rozumie się doradztwo prawne oraz zastępowanie mnie w postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych- do zawarcia której dochodzi wskutek wyrażenia zgody- dla wykonania której przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne,

2) Świadczenie usług na rzecz kancelarii przez innych przedsiębiorców.

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, lecz niepodanie tych danych spowoduje, że zawarcie i wykonanie umowy o usługi prawne lub zlecenie usługi innemu przedsiębiorcy nie będzie możliwe.

5. Pozyskane dane osobowe:

1) przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy;

2) będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne w celu prawidłowego wykonania umów wskazanych w pkt. 3 ( z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń) oraz nie dłużej niż to wynika z przepisów prawa.

6. Administrator nie będzie przekazywać pozyskanych danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa ( w szczególności sądy i komornicy oraz organy administracji rządowej i samorządowej), prawnicy współpracujący z kancelarią , biura rachunkowe, banki i organizacje płatnicze realizujące obsługę finansową kancelarii , podmioty świadczące usługi na rzecz kancelarii uzasadniające uzyskanie tych danych w szczególności : informatyczne, księgowe , w zakresie niszczenia dokumentów , doręczania korespondencji.

8. Osoba ,której dane pozyskał Administrator ma prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

9. W związku z przetwarzaniem danych osoba , której dane pozyskano ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane pozyskał zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

WOJCIECH CHOJNOWSKI – radca prawny
Liczba unikalnych gości: 17824

Copyright © 2019 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO